Samboerkontrakt – viktig å ha før samlivsbrudd, dødsfall og ekteskap

Å leve sammen som samboere er det svært mange som gjør. Mange har tatt et bevisst valg om at ekteskap er noe de ikke ønsker å inngå, mens for andre er det mest naturlig å starte samlivet som samboere, for deretter å inngå ekteskap.

Denne artikkelen er over et år gammel

Når livet smiler og forholdet fungerer som best er det få som har tanker om å sikre seg selv og sine verdier ved et eventuelt brudd. Vår erfaring er at altfor få skriver samboerkontrakt når de velger å bli samboere.

Samboerkontrakten ved samlivsbrudd
Utgangspunktet ved et brudd mellom samboere er at hver av partene tar med seg ut det samme som man tok med seg inn eller har blitt eier av alene under samboerskapet. For innbo og personlige eiendeler klarer de fleste å følge dette utgangspunktet når man går fra hverandre uten at det foreligger samboerkontrakt.

Derimot for formuesgjenstander med større verdi , eksempelvis boligeiendom, ser vi at mange havner i stor rettslig konflikt på grunn av at de er uenige om eierforholdene.

Ved å opprette en samboerkontrakt unngår man risikoen for at eierforholdene rundt verdifulle formuesgjenstander skal bli gjenstand for stor konflikt ved et eventuelt brudd. Å skrive samboerkontrakt betyr i praksis å foreta en rimelig investering for å unngå en langvarig og kostbart rettslig prosess hvor å bringe eierforholdene på det rene.

Også viktig ved dødsfall
Samboerkontrakten er ikke bare viktig for å sikre seg for et eventuelt brudd, den er også viktig dersom en av dere skulle falle fra. Som samboer har man etter både någjeldende og ny arvelov begrenset arverett etter hverandre, og det er derfor viktig å ha klart definert hvem som eier hva slik at arvingene etter den andre ikke kan hevde at typisk boligeiendommen kun eies av den ene. Siden overføring av eierandel tilknyttet boligeiendom ikke er fritatt for dokumentavgift mellom samboere, er det mange som velger å ikke tinglyse sin eierandel i de tilfellene hvor man velger å kjøpe seg inn i den andres boligeiendom når samboerskapet blir stiftet. Manglende tinglysing blir ofte brukt som et argument/bevis for å hevde at boligeiendommen eies alene av den som står som eneeier på skjøte. Uten en samboerkontrakt som tydelig definerer eierforholdene, er bordet duket for en langvarig konflikt, enten mot den av dere som har tinglyst hjemmel alene eller vedkommende sine arvinger.

Gir et tydelig bevis for et eventuelt skjevdelingskrav
Samboerkontrakten er også svært viktig for å ha et tydelig bevis for hva man faktisk hadde med seg inn i ekteskapet dersom man velger å gifte seg etter å ha vært samboere først. Dette er viktig fordi når man inngår ekteskap så endrer reglene seg for hva man tar med seg ut igjen av samlivet ved et eventuelt brudd. Fra utgangspunktet som samboere om at man tar med seg sitt eget udelt ut igjen av forholdet, er hovedregelen nå som gift, at alt skal deles likt mellom ektefellene uavhengig av eierforholdene.

For å sikre seg muligheten til å holde noen av verdiene utenfor likedeling ved skilsmisse må man enten opprette en ektepakt ellers bør man ha en samboerkontrakt som tydelig definerer hva man tok med seg inn i ekteskapet, for på den måten å kunne påberope seg skjevdelingsregelen i ekteskapsloven paragraf 59.

Det er viktig å være klar over at en slik samboerkontrakt er like viktig å ha liggende i skuffen sin, uavhengig om samlivet kommer til sitt opphør som følge av brudd eller dødsfall.

Har du spørsmål etter å ha lest denne artikkelen om hvordan skrive samboerkontrakt, rekkevidden av en samboerkontrakt, ektepakt,  arv, skjevdeling, etc? Ta kontakt for en uforpliktende samtale, slik at vi sammen kan definere hva du eventuelt er i behov av for bistand.

Les mer om relevante fagområder: