Dette må du vite om avtaler vedrørende barna – Barnefordeling

Nå som hverdagen snart setter inn igjen, med klargjøring av skolesekker og matpakker og de hverdagslige rutinene skal gjenopptas, er det mange som har tatt avgjørelsen om å gå fra hverandre. I en slik situasjon oppstår vanskelige spørsmål for de som har barn sammen: Hvem skal barna bo hos? Skal vi dele omsorgen 50/50? Hvilke rettigheter har jeg som far eller mor? Stiller vi likt når barnets beste skal vurderes?

Denne artikkelen er over et år gammel

Tilsvarende spørsmål oppstår også for foreldre som aldri har hatt et samliv sammen når barnet ble født.

Det kan være vanskelig å komme frem til svarene på disse spørsmålene alene og vanskelig å vite hvilke faktorer det skal legges vekt på når disse spørsmålene skal avgjøres.

Sentrale momenter i vurderingen tilknyttet hva som vil være best for barna både hva gjelder bosted og samvær er bl.a. kvaliteten på tilknytningen mellom barn og foreldre, foreldrenes omsorgsegenskaper, barnets alder og foreldrenes evne til å samarbeide og legge til rette for at barna kan ha god kontakt med begge foreldre. Om barna er så store at de kan klare å danne seg egne synspunkter, skal også barnets mening tillegges vekt.

Svarene på disse spørsmålene vil avgjøre hvor barnet skal bo og hvilket omfang samvær det skal være med den andre, eventuelt om delt bosted er den beste løsningen for akkurat dere.

De aller fleste saker løses ved at det inngås en avtale på det obligatoriske meklingsmøtet på familievernkontoret.

Det som imidlertid er viktig å være klar over er at dersom man har klart å enes om en avtale om barna, hvor den ene har fast bosted og den andre har samvær med et visst omfang, så innebærer en slik avtale en juridisk plikt for bostedsforelderen til aktivt medvirke og legge til rette for samvær med den andre forelderen, slik at barna sikres best mulig samlet foreldrekontakt. Det er her mange av konfliktene oppstår, når avtaler ikke følges og samværsabotasje blir aktuelt å vurdere om finner sted. Om dette er tilfelle, har den som har samvær krav på å bringe spørsmålet om bosted inn for retten for vurdering.

Det finnes flere eksempler i rettspraksis som flytter barnets bosted til den andre, om opprinnelig bostedsforelder ikke legger til rette for samvær i praksis.

På den andre siden kan det være snakk om helt legitime grunner for å ikke gjennomføre samvær som avtalt som følge av den plikt man har som omsorgsperson å ivareta barnets beste på grunn av endrede forhold etter avtalen ble inngått. I en slik situasjon er bevissikring helt sentralt, både hva gjelder de påståtte legitime årsaker, men også fremgangsmåte hos bostedsforelderen når samværsavtalen ensidig ønskes endret. Vær imidlertid klar over at det skal svært mye til for å nekte samvær helt.

Dersom det er problemstillinger i saken tilknyttet rus, psykatri eller vold må saken som regel bringes inn for domstolen for å få koblet på psykologisk fagkompetanse, som vil kunne utrede hva som vil være den beste løsningen for barna når slike elementer foreligger. I disse sakene vil det være aktuelt å kartlegge om det kun vil la seg gjennomføre samvær med tilsyn, enten i privat regi eller ved hjelp av det offentlige.

De overnevnte eksempler omtales i rettssystemet ofte som høykonfliktsaker. Det er avgjørende i disse sakene at du innhenter juridisk bistand tidlig i prosessen tilknyttet hvordan du skal gå frem om du opplever at avtaler ikke blir fulgt eller er i en situasjon at du ikke kan følge avtalen av hensyn til barna.

Konsekvensen og kostnaden av å trå feil kan ofte være svært høy, både økonomisk og emosjonelt.

Står du i en vanskelig situasjon og har spørsmål om foreldreansvar, bosted og samvær?

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Les mer om relevante fagområder: