Priser og vilkår

PRISGRUPPE 1
Den til enhver tid gjeldende salærsats, p.t. kr 1.140,- + 25% mva pr time for saker som dekkes av lov om fri rettshjelp eller andre bestemmelser i lovverket som gir forbrukerne krav på rettshjelpdekning fra det offentlige. I slike saker påløper en egenandel etter nærmere retningslinjer. Mva dekkes av det offentlige.
Der saken helt eller delvis også faller inn under andre rettshjelpordninger vil advokatfirmaet forbeholde seg retten til å benytte disse dersom disse gir bedre pris for firmaet uten at klienten blir dårligere stilt.

PRISGRUPPE 2
Fra kr 1.500,- + 25% mva = kr 1.875,- pr time.
Dette gjelder for saker hvor forbruker er økonomisk bedre stilt slik at man ikke får innvilget fri rettshjelp eller at sakstypen i seg selv ikke kvalifiserer til slik hjelp.

PRISGRUPPE 3
Kr 1.800 – 2.800,- + 25% mva = kr 2.250 – 3.500,- pr time.
Særlige saker vedrørende tvist knyttet til fast eiendom samt andre tvister av større økonomisk betydning for forbrukeren. Ofte vil forbrukeren i slike tvister motta rettshjelpbistand fra sitt forsikringsselskap og vil derfor i realiteten bare betale en begrenset del av rettshjelputgiftene selv, f.eks. bare engangsbeløpet og deretter 20% av de påløpte kostnadene.
For øvrig gjelder prisgruppe 3 for saker hvor advokatfirmaet etter en helhetsvurdering finner forbrukeren økonomisk gunstig stilt, og saken for øvrig tilsier en slik pris ut fra kompleksiteten, omfang og forholdene ellers.

PRISGRUPPE 4
Fra kr 2.800,- + 25% mva = kr 3.500,- pr time.
Gjelder firmaets advokater som har møterett for Høyesterett.

PRISGRUPPE 5 – EIENDOMSMEGLING

Be om tilbud.

Ta kontakt

Ring oss på 33 35 82 00
eller send en e-post til post@hbl.no