Klage i byggesaker

Har du søkt om byggetillatelse, men fått avslag fra kommunen? Da kan det lønne seg å klage på vedtaket.

Skrevet av:

Siri Kallum-Vestby

Partner / Advokat

E-post: skv@hbl.no

Denne artikkelen er over et år gammel

Det er ikke alltid at byggesøknaden din godkjennes, og hvis du har fått et avslag du mener at er uriktig, kan du klage på denne avgjørelsen. Det samme gjelder om du er misfornøyd med byggetillatelsen som naboen har fått.

Avslag på byggesøknad

Det kan være mange grunner til at du har fått avslag på byggesøknaden din og en advokat kan vurdere om kommunens begrunnelse er riktig.

Vurderingene i disse sakene kan være komplekse og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med god erfaring fra slike saker.

Plan og bygningsloven er en ja- lov

Plan- og bygningsloven er en ja- lov. Så lenge tiltaket ditt ikke er i strid med gjeldende arealplaner og regelverk, skal søknaden din bli godkjent.

Nabovernet i plan- og bygningsloven

Skal kommunen imøtegå tiltakshavers ønske med grunnlag i hensynet til naboene, må kommunen ha positiv hjemmel for dette i bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.

I kapittel 29 i plan- og bygningsloven er det en rekke bestemmelser som setter krav til tiltaket det søkes om. Det er gjennom disse bestemmelsene at kommunen kan stille krav til byggets arkitektoniske utforming (§ 29-1), de visuelle kvaliteter (§ 29-2) og byggverkets plassering, høyde og avstand til nabogrense (§ 29-4).

Etter plan- og bygningsloven § 21-3 skal den enkelte nabo få anledning til å ivareta sine interesser gjennom å motta nabovarsel. Denne bestemmelsen oppstiller en varslingsplikt for tiltakshaver. Etter nabovarselet skal nabo og gjenboer gis en frist på to uker til å fremme merknader fra varsel er mottatt. 

Hvem kan klage?

For å kunne fremme en klage i en byggesak må du enten være part i saken eller ha det som kalles rettslig klageinteresse. En part defineres som en som avgjørelsen retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder. 

For at du skal ha rettslig klageinteresse må du ha en tilknytning til saken. Dette gjelder naboer, gjenboere, beboere i nærområdet, velforeninger og interesseorganisasjoner hvor saken berører eiendommen fysisk (sol, luft, lys og skolevei) eller økonomisk (verdiforringelse).

Klagefristen er 3 uker

Det er viktig at klagefristen overholdes i byggesaker. Fristen for å klage på vedtaket er tre uker etter at du mottok beskjed om vedtaket.

Har du ikke mottatt vedtaket, er fristen tre uker fra du ble kjent med vedtaket eller burde ha skaffet deg kjennskap om vedtaket.

Oversitting av klagefrist

Selv om det ikke er klaget innenfor klagefristen kan kommunen likevel vurdere å behandle klagen dersom vilkårene for oppreisning av oversittet klagefrist er oppfylt.

Om klagen

En klage må være skriftlig og undertegnet av klager eller hans fullmektig. Klagen bør nevne det vedtaket det klages over, hvilke endringer man ønsker og begrunnelsen for ønsket endring. Det bør tas med eventuell ny informasjon som ikke har vært del av saken.

Klagebehandlingen

Klagen sendes til kommunens byggesaksavdeling. Klagesaker blir gjerne avgjort av utvalget for plan og bygg. Tas klagen til følge, fattes det et nytt vedtak. Om ikke klagen tas til følge, vil saken bli sendt videre til Statsforvalteren.

Statsforvalteren er klageinstans i byggesaker.

Statsforvalteren vil prøve alle sider ved saken og kan også hensynta nye omstendigheter i saken. Det er med andre ord snakk om en helt ny prøving av saken.

Statsforvalteren skal vurdere de synspunkter som klager kommer med, og kan i tillegg ta opp forhold med saken som ikke berører klageren.

Statsforvalteren sitt vedtak er endelig og kan ikke påklages.

Klage til Sivilombudet og domstolskontroll

Du kan klage til Sivilombudet hvis du mener å ha vært utsatt for urett eller feil fra den offentlige forvaltningen. Det kan for eksempel være hvis du mener at et vedtak eller avgjørelse er feil. Sivilombudet er et kontrollorgan utenfor forvaltningen, som kan foreta en rettslig og objektiv vurdering av klagen din. Sivilombudet gir uttrykk for sin mening om saken i form av en uttalelse.

Domstolene har kompetanse til å prøve lovligheten av forvaltningens vedtak (domstolskontroll).

Sakskostnader hvis klagen blir tatt til følge

Hvis vedtaket blir endret som følge av klagen din, kan du kreve at kommunen dekker kostnader som har vært nødvendige for å få vedtaket endret.

Trenger du advokat i en byggesak?

I HBL advokatfirma har vi god kompetanse innen plan- og bygningsrett.

Vi bistår privatpersoner, velforeninger, utbyggere og eiendomsutviklere i alle deler av plan- og bygningsretten. Bare ta kontakt for en uforpliktende prat om din sak. Vi ser frem til å høre fra deg!

Les mer om relevante fagområder:

Siri Kallum-Vestby

Partner / Advokat

E-post: skv@hbl.no