Førerkort – konsekvenser av prøvetid, prikkforskrift og tap av førerrett

Skrevet av:

Anne Grete M. Ytredal

Partner / Advokat

E-post: agy@hbl.no

Denne artikkelen er over et år gammel

Krav til fører

Det er viktig å huske at det ikke er en rett å få lov til å kjøre bil, motorsykkel eller annet kjøretøy som krever førerkort.

En må bestå visse krav gjennom opplæring og teoretisk/praktisk prøve (oppkjøring). I tillegg må en fylle visse krav som person, og dette gjør at en kan bli fratatt førerretten selv uten å ha vært involvert i en trafikkulykke eller lignende. Førerretten kan tilbakekalles dersom du blant annet ikke fyller fastsatte krav til syn og helse, herunder misbruk av alkohol, medisiner eller narkotika. 

Prøvetid og konsekvensene av dette

Når en får førerkort til personbil for første gang, blir en ilagt en prøveperiode på 2 år. Dette gjelder kun klasse B.

Prøveperioden har blant annet den konsekvens at en ved overtredelser som medfører prikkbelastning får dobbelt antall prikker. Videre har det som konsekvens at en mister føreretten allerede ved en promille på 0,2. Personer som ikke har prøveperiode mister den først ved promille over 0,5.

Dersom en taper førerretten for en periode under prøvetiden, uavhengig av lengde, må det avlegges full ny førerprøve, altså både teori og oppkjøring, hvis en ønsker å gjenerverve førerretten. Ellers er reaksjonen at som regel kun vil bli ilagt krav om delvis ny førerprøve (oppkjøring) ved tapstid mer enn 6 måneder og først måtte avlegge full ny førerprøve når tapstiden blir 1 år eller lengre.

Når det er sagt, så er det ikke slik at en blir bedømt strengere hvis uhellet først er ute. Det er altså ikke en lavere terskel for å straffe en fører som har prøvetid. Men på enkelte området vil altså reaksjonen være strengere, f.eks. ved at det blir registrert flere prikker eller at en må ta full ny førerprøve.

Hva medfører prikkbelastning

De forhold som medfører at det skal registreres prikker på førerkortet er regulert i Forskrift om prikkbelastning § 2. Av denne bestemmelsen fremkommer det at det skal registreres prikker blant annet ved;

 • fartsovertredelse høyere enn 10 km/t når fartsgrensen er 60 km/t eller lavere,
 • fartsovertredelsen er høyere enn 15 km/t ved fartsgrense 70 km/t eller høyere,
 • kjøring på rødt lys,
 • ulovlig forbikjøring,
 • brudd på vikeplikten,
 • kjøring i sperrefelt/-område,
 • kjøring med for kort avstand til den som kjører foran,
 • kjøring med trimmet moped,
 • ikke sikring av passasjer under 15 år, eller
 • brudd på forbudet mot bruk av mobiltelefon/elektronisk utstyr.

Disse forholdene vil i utgangspunktet medføre registrering av 3 prikker, noen forhold kun 2 prikker. Dersom du har prøvetid på førerretten blir det imidlertid en dobling, altså 6 eller 4 prikker avhengig av overtredelsen og dens grovhet.

En vil motta varsel når det er registrert minst 4 prikker. Videre vil den som er registrert med 8 prikker eller mer over en periode på 3 år, tape førerretten. Tapstiden er da 6 måneder. De prikkene som lå til grunn for tapsperioden, skal slettes når du får tilbake førerretten. Som nevnt, har du førerkortet med påheftet prøvetid, må du da ta full ny førerprøve dersom du mister førerkortet som følge av å ha fått for mange prikker.

En annen konsekvens av registrerte prikker er at det kan medføre en lengre tapsperiode dersom du begår en handling som i seg selv kvalifiserer til direkte tap av førerretten (disse blir nærmere redegjort for nedenfor). Tapsperioden vil da forlenges med 3 måneder for til og med 4 prikker, og med 5 måneder for til og med 7 prikker. Prikker som får denne konsekvensen skal også slettes når du får tilbake førerretten.

Hva medfører tap av førerretten

Uaktsom kjøring som medfører at noen dør eller blir påført betydelige skader vil medføre tap av førerretten. Videre vil en kunne tape førerretten dersom uaktsom kjøring har medført trafikkuhell med personskade eller omfattende materielle skader, eller situasjoner der slike skader lett kunne ha oppstått. Dette kan typisk være i forbindelse med;

 • forbikjøringer
 • brudd på vikeplikt,
 • påkjørsel bakfra,
 • utforkjøringer,
 • kjøring på rødt lys,
 • brudd på vikeplikt overfor person i fotgjengerfelt,
 • kjøring i strid med reglene om kjøring i rundkjøring,
 • for kort avstand til forankjørende,
 • bruk av mobiltelefon under kjøring (i noen tilfeller også bruk av bilens musikkanlegg),
 • skrensing/burnout/hensynsløs kjøring,
 • sovne under kjøring,
 • redusert sikt (typisk ved ikke å skrape ruter, fjerne dugg eller snø),
 • sikring/transport av gods,
 • tekniske mangler, eller

Ut over dette vil åpenbart kjøring i påvirket tilstand, det enten være alkohol eller andre rusmidler, også medføre tap av førerretten. Som nevnt over allerede fra 0,2 promille dersom det er prøveperiode, ellers ved promille fra 0,5.

Videre vil hastighetsovertredelser medføre tap av førerretten fra og med følgende hastighet;

 • 56 km/t i 30-sone,
 • 66 km/t i 40-sone,
 • 76 km/t i 50-sone,
 • 86 km/t i 60-sone,
 • 106 km/t i 70-sone,
 • 116 km/t i 80-sone,
 • 126 km/t i 90-sone (131 km/t dersom motorvei),
 • 141 km/t i 100-sone, og
 • 151 km/t i 110-sone.

Ved hastighetsovertredelser alene er det imidlertid viktig å bemerke at omstendigheter som blant annet dårlig sikt og vanskelige kjøreforhold så kan tap fastsettes også ved mindre overtredelser enn det som fremgår over. Videre vil overtredelsen kunne vurderes noe mildere dersom den har skjedd i tilknytning til en ellers aktsom forbikjøring.

Hvor lang tapsperioden vil være for de enkelte tilfellene vil variere fra sak til sak. Flere av tilfellene har konkrete utgangspunkt, dette for å sikre likebehandling, men omstendigheter vil kunne virke inn i både skjerpende og formildende retning.

Avslutningsvis nevnes at politiet  har adgang til å tilbakekalle førerretten på stedet («ta førerkortet») dersom det har skjedd en hendelse som kvalifiserer til en tapsperiode. Tapstiden vil da begynne å løpe fra det tidspunktet førerretten tilbakekalles. Du skal i slike situasjoner få mulighet til å samtykke i det midlertidige tilbakekallet eller ikke. Dersom du ikke samtykker vil saken bli oversendt til tingretten for behandling av spørsmålet om hvorvidt førerretten skal være tapt umiddelbart eller først fra tidspunktet for når saken din blir avgjort. Om du først har samtykket kan dette senere trekkes tilbake.

Uansett anbefaler vi deg å ta kontakt med oss dersom du skulle være i en slik situasjon, så kan vi sammen med deg vurdere din sak og hva som fremstår å være beste fremgangsmåte videre.

Les mer om relevante fagområder:

Anne Grete M. Ytredal

Partner / Advokat

E-post: agy@hbl.no