Du som har bolig eller hytte i strandsonen i Færder kommune – Nå må du følge med!

Skrevet av:

Anne Tellefsen

Partner / Advokat

E-post: at@hbl.no

Denne artikkelen er over et år gammel

Forslag til ny kommuneplan for Færder kommune (kommuneplanens arealdel) er nå ute til offentlig ettersyn, med høringsfrist 20. februar d.å. Dersom du har bolig eller fritidsbolig i strandsonen i Færder, er det viktig at du undersøker hvilke grep som foreslås i forhold til byggegrense mot sjø og om det foreslås endring av arealformål fra byggeområde til LNFR (landbruk-, natur-, friluft- og reindriftsformål) for din eiendom. Nå kan det nemlig bli enda strengere å gjøre vedlikeholdsarbeider, hagebearbeiding eller lignende på eksisterende boligeiendommer og fritidseiendommer.

Du har kanskje en bolig eller fritidsbolig som i dag ligger i et byggeområde for nettopp bolig eller fritidsbebyggelse innenfor hundremetersbeltet mot sjø. Da har du også en byggegrense mot sjøen i gjeldende kommuneplan. Den ligger normalt foran hovedbygningen på eiendommen din mot sjøen. Normalt sett ligger den 5 meter fra vegglivet på boligen eller fritidsboligen din, men dersom bygningen ligger så tett på sjøen at byggegrensen ville blitt liggende nærmere sjøen enn 15 meter, ligger byggegrensen i fasadelivet. Denne byggegrensen er etablert i tidligere kommuneplaner, basert på regionale føringer for kystsonen og veileder om fastsettelse av byggegrense fra 2014.

Det har ikke kommet noen nye veiledninger fra sentralt eller regionalt hold, slik at dagens byggegrenser er i tråd med nasjonale forventninger til arealplanlegging. Likevel foreslår Færder kommune å legge byggegrensen bak bebyggelse i strandsonen for eiendommer som ligger eksponert mot sjøen. Dette synes å gjelde mange eiendommer i første rekke mot sjø.

Byggegrensen som fastlegges i kommuneplanens arealdel innebærer at tiltaksforbudet i hundremetersbeltet langs sjø (plan- og bygningsloven § 1-8) settes ut av spill. Poenget med dette har vært å kunne la fritidsbebyggelse og boliger som allerede er etablert i strandsonen være gjenstand for normal utvikling, f.eks. vedlikehold, tilpasninger, påbygg m.m., uten at dette medfører dispensasjon fra det nasjonale tiltaksforbudet. Bak byggegrensen gjelder kommuneplanens arealdels utfyllende bestemmelser, slik at det da er de lokalpolitisk utviklede reglene som skal gjelde.  Og, det har ikke vært fritt frem med disse heller, kommuneplanens arealdel har bl.a. størrelsesbegrensninger for fritidsbebyggelse og forbud mot ny fritidsbebyggelse eller vesentlig utvidelse av slik bebyggelse.

En flytting av byggegrensen gjør imidlertid langt flere tiltak avhengig av dispensasjon. Skal du ha en markise over en eksisterende terrasse på boligen eller fritidsboligen din og den ligger foran byggegrensen, så vil dette kunne være avhengig av dispensasjon fra byggeforbudet i plan- og bygningsloven § 1-8. Vil du etablere en dør i kjellermuren din, ja så er dagens praksis i Færder at dette vil være dispensasjonsavhengig, dersom bygningen ligger foran byggegrensen. Skal du skifte rekkverk fra treverk til glassrekkverk, så kan også dette bli gjenstand for dispensasjonsvurdering.

Dersom eiendom som tidligere lå i byggeområde for bolig eller fritidsbolig i tillegg blir endret til LNF-formål (Landbruk, Natur, Friluft og Reindrift) blir alle tiltak gjenstand for et «dobbelt byggeforbud»; alle tiltak krever da dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanens arealdel og fra byggeforbudet i  plan- og bygningsloven § 1-8.

Det vil fortsatt være streng forvaltning av strandsonen, uavhengig av om byggegrensen er plassert bak eller foran en eksisterende bolig eller fritidsbolig i forhold til sjøen, men det er naturlig og nødvendig med noen nyanser der det allerede ligger hus og hytter i dag. Her bør du som eier en slik eiendom følge med og gi din uttalelse til høringsforslaget!

Les mer om relevante fagområder:

Anne Tellefsen

Partner / Advokat

E-post: at@hbl.no